فایل ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمیقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .
پایان نامه ثبت اسناد,اسناد الکترونیکی در ایران,آثار حقوقی اسناد الکترونیکی,تبیین مولفه های اسناد الکترونیکی,اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی,پایان نامه روند ثبت الکترونیکی اسناد,ثبت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی,اعتبار اسناد الکترونیکی در حقوق ایران,روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسنادارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

هدف از این پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات141
حجم4448/861 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد روند ثبت الکترونیکی اسناد و با عنوان ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد.درقرن حاضرروش جدید اداره حکومت ها مبتنی بر استقرار دولت الکترونیک می باشد .ازجمله اقداماتی که دراین زمینه توسط قانونگذاران ومسولین محترم کشورعزیزمان صورت گرفت تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشوروقانون ارتقاءسلامت اداری است .لذا بهموجب قوانین تکالیفی نیزبرعهده سازمان ثبت اسنادواملاک قرار گرفت.

ازآنجائیکه پیشرفت مثل هر امری ازمبدابایدآغازشوداین سازمان کهن وحاکمیتی بامدنظرقراردادن اینکه تحولات اقتصادی واجتماعی نظام نوین تولیدثروت قرن جدیدنیازبه برنامه ریزی وتدبیرواصلاح قوانین قدیمی پالایش وتصویب قوانین جدیددارددرصددبرآمدندکه بابه کارگیری شیوه های نوین واستفاده ازفضای مجازی واینترنت سرمایه های مادی ومعنوی مردم راکه باسعی وتلاش به دست آمده به سمت وجهتی هدایت نمایندکه امنیت مالکیت درجامعه تضمین گردد.حرکت به سمت فناوری های نوین وافزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی باعث افزایش ثبت رسمی وکاهش مشکلات ناشی ازآن می شود.


تسهیل وشفاف سازی خدمات ثبتی ‚یکنواخت شدن روند ثبت اسناد ‚شفاف سازی فعالیت دفاتراسنادرسمی وسرعت درپاسخ گوئی به نیازهای مردم ‚ارتقاءسلامت اداری وتکریم ارباب رجوع ‚تقویت نظارت دقیق وموثر برعملکردواحدهای ثبتی ودفاتراسنادرسمی ‚شفاف سازی ‚ارتقاءکمی وکیفی خدمات توام بامکانیزه سازی روش های خدمات رسانی ازجمله اهداف والای این طرح ملی است.غافله مدرن جریان داردولحظه به لحظه شتاب بیشتری می گیرد‚جامعه مدرن منفعت رادرمنافع جامعه می داند.

تولید و استقرارثبت الکترونیک اسناد (آنی )یکی ازمهمترین اقدامات سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرحوزه فناوری ا طلاعات است که دراجرای تکالیف قانونی سازمان مندرج دربند"و"ماده46 وبند " م " ماده 211 قانون برنا مه پنجم توسعه کشورو نیز بند " ج " ماده 12 قا نون ارتقا ی سلامت نظام اداری و مبا رزه با فساد و همچنین در راستای سیا ست های کلان سازمان ازجمله " شفاف سا زی نقل وانتقالات ومعاملات رسمی "’ "ایجاد تسهیل و تسریع درارائه خدمات ثبتی به ذینفعان وکاهش مراجعات حضوری "وا رتقای نظارت ;بازرسی وپاسخگویی "; از26/06/1392 به صورت رسمی دربیش ا ز7000 دفتراسناد رسمی موردبهره برداری قرا ر گرفت .

فهرست مطالب
چکیده فارسی: ‌
مقدمه: 1
الف ) بیان موضوع 1
ب ) سؤالات تحقیق 4
ج ) فرضیه های تحقیق 4
د )پیشینه پژوهش 5
ه)روش پژوهش 5
و) ارزش پژوهش 6
ز) ساختارپژوهش: 6
بخش اول 12
کلیات، تاریخچه، مفاهیم 12
فصل اول:کلیات 13
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات 13
گفتار اول:نص قرآن 13
بنداول:تفسیر المیزان 13
بنددوم :تفسیر تسنیم 15
مبحث دوم :گفتارمعصومین 16
بنداول:درحدیث آمده است 16
بنددوم: امام صادق (ع ) 16
فصل دوم :تاریخچه 17
مبحث اول:مقدمه 17
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران 17
گفتاراول :قبل ازمیلاد 17
گفتاردوم :عهدهخامنشیان 18
گفتارسوم :عهدساسانیان 19
گفتارچهارم:پس ازساسانیان 20
بنداول:دوره اسلامی 20
بنددوم:عصرمغول 20
بندسوم:تادوران مشروطه 21
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون 23
فصل سوم : مفاهیم 26
مبحث اول :تعریف سند 26
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند 26
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند 26
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون 26
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27
مبحث دوم : انواع سند 27
گفتار اول :سندرسمی 28
بند اول : ویژگی سندرسمی: 28
بنددوم : انواع اسنادرسمی 28
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی 29
گفتاردوم : سندعادی 30
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی 31
گفتار چهارم : سندالکترونیکی 31
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی 31
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی 31
ب ) اسنادعادی الکترونیکی 32
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی 32
مبحث سوم : نوشته 32
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی 33
مبحث پنجم : داده پیام 33
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی 33
مبحث هشتم : سردفتر 34
مبحث نهم : کاداستر 34
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign 34
گفتار اول : مفهوم امضاء: 35
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک 36
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال 37
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی 39
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل 39
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی 40
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن 42
بنددوم : امضاء دیجیتال 42
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44

مبحث یازدهم :استعلام 44
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44
مبحث سیزدهم : املاک جاری 45
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک 45
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت 45
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت 45

بخش دوم : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47

فصل اول:دولت الکترونیک 48
مبحث اول:طرح مطلب 48
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک 50
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک 52
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی 53
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی 53
بند اول دکترین : 53
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی 60
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک 60
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60
الف -2) تاریخچه کاداستر: 61
. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63
الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی 65
گفتار اول : طرح مطلب 65
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی 68
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی 70
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت 70
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک 70
الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی 71
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی 77
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی 77
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی 78
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی 83
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی 84
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی 87
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه 88
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه 88
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی 88
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه 89
ب) ریزبودن فونت برنامه : 89
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین 89
د) جایگزینی عبارت 89
بند دوم : اشکالات فنی سامانه 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین 94
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک 95
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95
بند اول :معامله معارض 95
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع 95
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است 96
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری 96
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97
گفتار اول :جعل 99
بند اول : تعریف جعل 99
الف )- تعریف لغوی جعل 99
ب )- تعریعف قانونی جعل 99
بند دوم :انواع جعل 100
الف )-جعل مادی 100
ب )- جعل معنوی یامفادی 100
ج)-جعل الکترونیکی 101
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103
بند اول :جعل عقود ناقله 103
بند دوم :جعل سند وکالت 103
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105
نتیجه گیری وپیشنهاد 106
نتیجه گیری 107
پیشنهاد : 113
منابع : 114
ضمائم : 117
فصل ششم 118
فصل هفتم 119
مراحل تنظیم سند 119
مراحل تنظیم سند 119
الف)طرح موضوع 119
منابع : 125


"